OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA POSTAWIENIE PRZYCZEP W SEZONIE LETNIM 2024
Zadzwoń 737 450 679

REGULAMIN KEMPINGU SONATA CAMP

Pobyt lub korzystanie z terenu Kempingu Sonata Camp jest równoznaczny ze znajomością̨ i akceptacją poniższego regulaminu.

 

Rezerwacja – od czegoś trzeba zacząć 😊

Rezerwację przyczepy kempingowej lub domku holenderskiego na terenie kempingu Sonata Camp można dokonać mailowo (info@sonatacamp.pl), na stronie www.sonata camp.pl (za pośrednictwem BedBooking.com) lub za pomocą booking.com (w tym przypadku płatności są obsługiwane przez portal booking.com, na miejscu pozostają do uiszczenia opłaty miejscowe).

Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30% sumy za pobyt w ciągu 48 godzin od dokonania rezerwacji przelewem na podane konto bankowe wskazane Państwu mailowo w odpowiedzi na zapytanie rezerwacyjne w wybranym terminie. W przypadku braku zaksięgowania ww. wpłaty w ciągu 48 godzin lub nieotrzymania potwierdzenia przelewu, wstępna rezerwacja zostaje anulowana. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie do 30 dni przed planowanym pobytem następuje zwrot wpłaconej opłaty rezerwacyjnej w 100%. W pozostałych przypadkach opłata rezerwacyjna nie jest zwracana.

– do 30 dni przed planowanym pobytem – zwrot wpłaconej opłaty rezerwacyjnej w 100%,

– mniej niż 30 dni przed planowanym pobytem – brak zwrotu opłaty rezerwacyjnej.

 

Uprzejmie prosimy o przywiezienie własnej pościeli. Istnieje możliwość wcześniejszego zamówienia pościeli w cenie 30 zł/os, jednak nie gwarantujemy dostępności.

Przyjazd na kemping – Czas odpocząć…

 1. Doba rozpoczyna się o godzinie 16:00 i trwa do godziny 12:00 dnia następnego. W godzinach 01.00- 06.00 zamykamy główną bramę̨ wjazdową. Wyjazd i wjazd na teren w tych godzinach możliwy po kontakcie telefonicznym z pracownikiem kempingu. Numer alarmowy znajduje się̨ na drzwiach Recepcji oraz bramie wjazdowej.
 2. Recepcja jest czynna codziennie w godzinach 9.00 do 22.00 lub według informacji przekazanej przez Recepcję.
 3. Po przybyciu należy niezwłocznie dokonać formalności meldunkowych w Recepcji oraz uiścić opłatę za cały pobyt. Przyjmujemy płatności gotówkowe oraz kartą płatniczą. Osoby niezameldowane nie mogą̨ przebywać́ na terenie Kempingu po godz. 23.00.
 4. Od wszystkich osób przebywających na Kempingu powyżej 1 doby pobierane są̨ opłaty miejscowe w wysokości określonej przez Gminę̨ Jastarnia.
 5. W dniu przyjazdu zostaje pobrana kaucja na zabezpieczenie ewentualnych uszkodzeń w przyczepach lub domku. Kaucja wynosi 400 zł. W przypadku stwierdzenia braku ewentualnych uszkodzeń, kaucja jest zwracana w dniu wyjazdu.
 6. Gość́, wjeżdżający na teren Kempingu samochodem, otrzymuje kartę̨ wjazdową. Karta wjazdowa powinna zostać umieszczona w pojeździe w widocznym miejscu przez cały czas okres pobytu. Kemping nie prowadzi rezerwacji miejsc parkingowych. Na terenie Kempingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h. Koszt parkingu dla samochodu osobowego wynosi 25 zł/doba.

 

 

Zasady pobytu – …ale z głową 😉

 1. Na terenie kempingu Sonata Camp obowiązuje cisza nocna od godz. 23:00 do godz. 7:00 dnia następnego. Niezależnie od ciszy nocnej obowiązuje zakaz głośnego puszczania muzyki lub zakłócania spokojnego pobytu na terenie kempingu innym gościom. Zakłócanie ciszy, niestosowanie się̨ do zaleceń́ obsługi w tej kwestii (w szczególności pracownika ochrony) lub wulgarne odnoszenie się̨ do innych gości i obsługi może skutkować́ usunięciem z Kempingu bez zwrotu kosztów dalszego pobytu. Cisza nocna nie dotyczy terenu Food Port.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych w obrębie wynajętych przyczep i innych pomieszczeń́, restauracji, sanitariatów, miejsca zabaw dzieci, plaży oraz wszelkich pomieszczeń́ zamkniętych, a także zakaz palenia świec i używania własnych urządzeń grzewczych w przyczepach i domkach.
 3. Wyrażamy zgodę̨ na pobyt zwierząt, których posiadacze przestrzegają̨ poniższych zasad: zgłoszenie pobytu zwierzęcia i uiszczenia za nie opłaty w wysokości 10zł/doba, wyprowadzanie psów wyłącznie na smyczy, sprzątania po swoich pupilach (w przypadku nieposprzątania, posiadacz zostanie obciążony opłatą za posprzątanie w wysokości 50 zł), zapewnienie im odpowiedniej opieki, aby nie zakłócały spokoju szczekaniem, wyciem itp. oraz posiadanie aktualnej książeczki szczepień́ swojego czworonoga.
 4. Goście Kempingu zobowiązani są̨ do zachowania porządku w miejscu swojego pobytu oraz na terenie całego Kempingu. Śmieci należy segregować́ i wyrzucać́ wyłącznie w punktach do tego przeznaczonych, do właściwych pojemników. Zabrania się̨ wyrzucania śmieci wielkogabarytowych, elektrośmieci oraz odpadów niebezpiecznych. W przypadku braku segregacji opłata wynosi każdorazowo 150 zł.
 5. Zmywanie naczyń i toaleta codzienna odbywa się w ogólnie dostępnych sanitariatach na terenie Kempingu. Korzystający z WC w przyczepie, zobowiązani są do opróżniania kasety w wyznaczonych punktach zrzutu nieczystości znajdujących się w pobliżu sanitariatów. W przypadku nieopróżnienia kasety z nieczystości naliczona zostaje opłata w wysokości 150 zł.
 6. Obowiązuje zakaz wszelkich działań́ mogących ingerować́ w przyrodę̨, w szczególności zabrania się̨ palenia ognisk, wycinania drzew, łamania gałęzi, odprowadzania ścieków z przyczep kempingowych do gruntu oraz mycia pojazdów na terenie Kempingu.
 7. Dzieci powinny znajdować się̨ pod nadzorem rodziców lub osób dorosłych, które są za nie bezpośrednio odpowiedzialne. Korzystanie przez dzieci ze sprzętu, miejsca do zabawy i usług musi odbywać́ się̨ wyłącznie w obecności nadzorujących ich dorosłych. Kemping nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
 8. Gość́ Kempingu ponosi odpowiedzialność́ materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń́ technicznych Kempingu powstałe z jego winy oraz winy podlegających jego opiece dzieci i zwierząt, a także odwiedzających go osób/podnajmujących jego miejsce.
 9. Kemping nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w przyczepach kempingowych, kamperach, namiotach i pokojach oraz za ewentualne zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież przyczepy kempingowej, samochodu lub innych dóbr przywiezionych przez gościa na Kemping.
 10. Obsługa zastrzega sobie prawo do zakazu wstępu na Kemping osobom pod wpływem alkoholu, zachowujących się̨ nieodpowiednio, oraz prawo do usunięcia z Kempingu osób nieprzestrzegających niniejszego Regulaminu. Obsługa może odmówić́ przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Kempingu lub wyrządził szkodę̨ w mieniu Kempingu lub innych gości, szkodę̨ na osobie gościa, pracownika Kempingu lub innych osób przebywających na Kempingu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu. Zastrzegamy sobie również̇ prawo odmowy przyjęcia gościa bez podania przyczyny.

 

Wyjazd – Wszystko co piękne kiedyś się kończy…

 1. Doba pobytowa rozpoczyna się̨ o godz. 16.00 pierwszego dnia pobytu i kończy się̨ o godz. 12.00 w dniu wyjazdu. Należy wymeldować do godziny 12:00 w dniu wyjazdu. W przeciwnym wypadku Goście podlegają opłacie za następną rozpoczętą̨ dobę̨
 2. Po zakończeniu pobytu gość lub osoba korzystająca z terenu Kempingu zobowiązana jest pozostawić́ swoje miejsce pobytu w takim stanie, w jakim je zastał – wszystkie rzeczy z miejsca pobytu muszą być usunięte, doły i rowy i inne zmiany w terenie muszą być́ zniwelowane.
 3. Warunkiem zwrotu kaucji jest potwierdzenie przez pracownika Kempingu Sonata Camp właściwego stanu technicznego oraz czystości przyczepy lub domku w dniu wyjazdu gości. W przypadku stwierdzenia nieczystości i zabrudzeń, pozostawienia niepozmywanych naczyń w przyczepie lub domku, do opłaty za pobyt naliczona zostaje dodatkowa opłata za czyszczenie w wysokości 150 PLN, rozliczana z pozostawionego depozytu kaucji. Uszkodzenia wynajmowanej przyczepy lub domku skutkować będzie odliczeniem odpowiedniej kwoty od depozytu kaucji lub w przypadku wyższej wartości zniszczeń dopłaty w celu pokrycia kosztów naprawy.

 

 

Przebywanie na terenie Kempingu jest jednoznaczne ze znajomością̨ i akceptacją niniejszego regulaminu. Naruszenie zasad niniejszego regulaminu oraz norm współżycia turystycznego poddawane jest ocenie pracownika Recepcji i może pozbawić́ gościa możliwości dalszego pobytu na Kempingu bez zwrotu kosztów pobytu.

 

Zasady pobytu całosezonowego przyczepy kempingowej na terenie Sonata Camp

 

Osoby wynajmujące miejsce pod przyczepę kempingową zobowiązane są̨ do znajomości i stosowania niniejszego regulaminu oraz warunków umowy dzierżawy.

 

W przyczepie zgłoszonej na pobyt całosezonowy, mogą przebywać osoby, które zostały wcześniej zgłoszone. W przypadku podnajmowania przyczepy innym osobom, wymagana jest opłata w wysokości 30 zł/osoba za dzień. Goście podnajmowanych przyczep zobowiązani są do przestrzegania powyższego regulaminu.

Całosezonowym Gościom przysługuje cena 25 zł/dzień za parking (płatne za dodatkowe pojazdy). Karta wjazdowa powinna zostać umieszczona w pojeździe w widocznym miejscu przez cały czas okres pobytu.

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież przyczepy kempingowej, kampera, samochodu lub innych pozostawionych rzeczy wartościowych.

 

Od dnia 1 października do 1 marca rzeczy pozostawione na terenie Kempingu takie jak np.: drewniane konstrukcje, podesty, płoty, instalacje są traktowane jako porzucone i jako takie zostaną zdemontowane i usunięte z terenu kempingu. Nie dotyczy to rzeczy, które znajdują się na terenie Kempingu na podstawie pisemnej zgody Kempingu. Kemping nie wyraża zgody na pozostawienie w okresie od 1 października do 1 marca jakichkolwiek przyczep kempingowych nie mających prawa do ryczałtu w kolejnym roku i niezaakceptowanych przez Kemping do zimowania. Wszystkie inne przyczepy niż zgłoszone i zaakceptowane do zimowania przyczepy ryczałtowe mające prawo do ryczałtu w kolejnym roku zgłoszone do zimowania po dniu 1 października zostaną usunięte poza teren Kempingu. Pozostawiając przyczepę po dniu 1 października wyrażasz zgodę usunięcie przyczepy poza teren Kempingu.